Geen producten (0)

Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen/toepassing

 • Deze voorwaarden zijn, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en facturen van Huisbazaar/Homebazaar. De gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt hierna aangeduid met Huisbazaar/Homebazaar en de andere partij met “opdrachtgever”. Deze voorwaarden zijn steeds in de meest recente versie ook van toepassing op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten tussen Huisbazaar/Homebazaar en opdrachtgever, ook wanneer daarbij niet uitdrukkelijk naar deze voorwaarden wordt verwezen.
 • Indien in de periodiek verschijnende Prijslijsten van Huisbazaar/Homebazaar (hierna: de Prijslijst) of in andere aanbiedingen van Huisbazaar/Homebazaar bepalingen zijn opgenomen die expliciet afwijken van bepalingen in de onderhavige algemene voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot kortingen, betalingstermijnen, minimale orders, transportkosten, etc., gelden deze expliciete bepalingen boven en in de plaats van de bepalingen met betrekking tot overeenkomstige onderwerpen in de onderhavige algemene voorwaarden.
 • Daar waarin deze algemene voorwaarden of in een tussen Huisbazaar/Homebazaar en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bijv. EXW, CIF, DDP, etc.) dient dat beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 1990.
 • Door het enkele feit van zijn opdracht aan Huisbazaar/Homebazaar doet de opdrachtgever afstand van eventuele zijnerzijds bestaande voorwaarden, hoe ook genaamd en hoe ook gepresenteerd, zodat op alle overeenkomsten uitsluiten de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 – Aanbiedingen en bestellingen

 • Alle aanbiedingen van Huisbazaar/Homebazaar, waaronder ook die welke worden genoemd in de Prijslijst, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs als levertijd, tenzij Huisbazaar/Homebazaar in haar opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders vermeldt.
 • De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van een opdracht door Huisbazaar/Homebazaar dan wel door of bij het begin van de feitelijke uitvoering door Huisbazaar/Homebazaar van die opdracht. Huisbazaar/Homebazaar behoudt zicht het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3 - Prijzen

 • Prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren producten zoals in de aanbieding vermeld. Opdrachten die betrekking hebben op slechts een onderdeel van de aanbieding geven Huisbazaar/Homebazaar het recht de hierin vermelde prijzen en condities te herzien.
 • Alle prijzen zijn netto, exclusief belastingen en heffingen (waaronder begrepen omzetbelasting en in- en uitvoerrechten) en exclusief kosten van verzekering en transport, tenzij Huisbazaar/Homebazaar en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 • Huisbazaar/Homebazaar is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen. De opdrachtgever is echter in geval van verhoging van overeengekomen prijzen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Als de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt, is Huisbazaar/Homebazaar niet gehouden tot het betalen van enige (schade)vergoeding.

Artikel 4 – Levering van producten en levertijd

 • De aflevering van producten vindt plaats op het moment dat Huisbazaar/Homebazaar deze in haar magazijn voor verzending aan de opdrachtgever gereed heeft staan. Het risico van de producten is vanaf het moment van aflevering voor de opdrachtgever. Huisbazaar/Homebazaar is slechts verplicht om de producten op een door haar aan te wijzen plaats van haar bedrijfsterrein gereed te zetten om door of namens de opdrachtgever in ontvangst te worden genomen. Huisbazaar/Homebazaar is met name niet aansprakelijk voor transportschade.
 • Als is overeengekomen dat Huisbazaar/Homebazaar de producten op een door de opdrachtgever opgegeven adres zal bezorgen heeft zijn aan die verplichting voldaan door de producten éénmaal op dat adres aan te bieden. De opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de producten bij aanbieding niet in ontvangst zijn genomen of op onbevoegdheid van de ontvanger om de producten namens hem in ontvangst te nemen.
 • Een overeengekomen levertijd wordt verlengd met de periode waarin Huisbazaar/Homebazaar gerechtigd was zich op enig opschortingrecht of overmacht te beroepen.
 • De door Huisbazaar/Homebazaar genoemde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van een door Huisbazaar/Homebazaar genoemde levertijd brengt Huisbazaar/Homebazaar niet in verzuim. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect, als gevolg van overschrijding van de overeengekomen of door Huisbazaar/Homebazaar genoemde levertijd.
 • Huisbazaar/Homebazaar heeft het recht om leveringen in gedeeltes te doen plaatsvinden. Als Huisbazaar/Homebazaar van dat recht gebruik maakt, geldt iedere levering als een afzonderlijke koopovereenkomst, die voor de opdrachtgever een betalingsverplichting met zich meebrengt.

Artikel 5 – Levering van speciale producten

 • Indien Huisbazaar/Homebazaar opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde c.q. bedrukte producten is opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
 • Huisbazaar/Homebazaar is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef of monster ter goedkeuring aan opdrachtgever te zenden indien dat voor of bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk door opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht Huisbazaar/Homebazaar zich een drukproef c.q. monster aan opdrachtgever voor te leggen, welke drukproef c.q. monster geacht wordt te zijn goedgekeurd door opdrachtgever indien niet binnen vijf werkdagen daarna door opdrachtgever schriftelijk afwijzend op de drukproef c.q. het monster is gereageerd. Indien de door Huisbazaar/Homebazaar geleverde producten in – waaronder ook te verstaan verschillen in kleurschakering – afwijken van de drukproef of monster dan is dat niet aan te merken als een tekortkoming van Huisbazaar/Homebazaar
 • Alle kosten in verband met de door Huisbazaar/Homebazaar te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking van de in artikel 5 lid 1 bedoelde producten worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
 • Huisbazaar/Homebazaar is gerechtigd om maximaal 5% meer of minder dan het door opdrachtgever opgedragen aantal producten te leveren en aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6 – Garanties / reclame

 • Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
 • Een natuurlijk persoon (geen bedrijf of persoon handelend voor een bedrijf) heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van een product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Eventuele betaalde kosten voor verzending en betaling van het product zullen bij retour van de gehele bestelling worden terugbetaald. De kosten voor het retourzenden van het artikel worden niet vergoed.
 • Als een natuurlijk persoon (geen bedrijf of persoon handelend voor een bedrijf) gebruik wil maken van het herroepingsrecht dient hierover contact opgenomen te worden met Huisbazaar, waarop een retourformulier met instructies zal worden toegestuurd.
 • Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen te geschieden schriftelijk binnen veertien dagen na levering van de zaken, welke termijn als een vervaltermijn heeft te gelden.
 • Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen te geschieden schriftelijk binnen veertien dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd doch in elk geval binnen drie maanden na levering van de zaken, welke termijnen als vervaltermijnen hebben te gelden.
 • Reclames ter zake van de hoogte van de door Huisbazaar/Homebazaar verzonden facturen dienen schriftelijk te geschieden binnen de in artikel 11 lid 1 genoemde betalingstermijn, welke termijn als vervaltermijn heeft te gelden
 • Na ontvangst van de reclame overeenkomstig de voorgaande leden van dit artikel zal Huisbazaar/Homebazaar, indien het bezwaar van de opdrachtgever naar haar oordeel gegrond is, overgaan tot herstel, vervanging of vergoeding van het gebrek, zulks uitsluitend ter keuze van Huisbazaar/Homebazaar. In geen geval zal de waarde van de prestatie van Huisbazaar/Homebazaar als bedoeld in de vorige zin de prijs van het gebrekkige gedeelte van de geleverde producten te boven gaan. Huisbazaar/Homebazaar is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het gebrek, noch is zij gehouden tot enige andere prestatie dan genoemd in de eerste zin van dit lid.
 • Indien opdrachtgever reclames ter kennis brengt van Huisbazaar/Homebazaar en in verband daarmee, al dan niet op verzoek van Huisbazaar/Homebazaar, goederen aan Huisbazaar/Homebazaar retourneert, zijn, indien de reclames door Huisbazaar/Homebazaar niet worden erkend, alle daarmee gepaard gaande kosten – waaronder ook de kosten van transport – voor rekening van opdrachtgever.
 • De aanwezigheid van een gebrek als bedoeld in dit artikel geeft de opdrachtgever niet het recht om zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Huisbazaar/Homebazaar is niet gehouden tot enige prestatie indien en zolang de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Huisbazaar/Homebazaar (waaronder begrepen de volledige betaling van de koopprijs) heeft voldaan, ongeacht of deze verplichtingen voortvloeien uit de gesloten overeenkomst of op andere wijze zijn ontstaan.
 • Correct afgeleverde producten worden niet teruggenomen, tenzij Huisbazaar/Homebazaar en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. In dat geval dienen alle te retourneren producten zich in oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden en zal Huisbazaar/Homebazaar de opdrachtgever voor het factuurbedrag van deze producten, verminderd met haar kosten en het bedrag van de waardedaling van de producten crediteren. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • De garantieverplichting en de aansprakelijkheid van Huisbazaar/Homebazaar voor door Huisbazaar/Homebazaar geleverde producten die Huisbazaar/Homebazaar van derden heeft betrokken blijven hoe dan ook beperkt tot de omvang van de garantieverplichting en de aansprakelijkheid die die derde jegens Huisbazaar/Homebazaar met betrekking tot die producten op zich heeft genomen en door die derde ook jegens Huisbazaar/Homebazaar daadwerkelijk zullen worden nagekomen. Op schriftelijk verzoek van opdrachtgever zal Huisbazaar/Homebazaar aan opdrachtgever nadere gegevens met betrekking tot die door die derde op zich genomen garantieverplichting en aansprakelijkheid verstrekken

Artikel 7 - Overmacht

 • In geval van overmacht aan de zijden van Huisbazaar/Homebazaar heeft Huisbazaar/Homebazaar het recht om, naar haar keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever verplicht te zijn.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, waaronder in elk geval begrepen export- en/of importverboden, een door een derde aan Huisbazaar/Homebazaar opgelegd verbod op producten te leveren omdat dat in strijd is met rechten van industriële of intellectuele eigendom van een derde, staking, brand en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken, gebrek aan grond- en hulpstoffen, transportbelemmeringen, oorlogen, oproer en maatregelen van hogerhand, en ongeacht of deze omstandigheden optreden bij Huisbazaar/Homebazaar of bij haar toeleveranciers.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Huisbazaar/Homebazaar aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van Huisbazaar/Homebazaar zolang de opdrachtgever niet alle vordering van Huisbazaar/Homebazaar betreffende de tegenprestatie voor de krachtens enige overeenkomst door Huisbazaar/Homebazaar aan opdrachtgever geleverde of te leveren producten of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden heeft voldaan.
 • Het bepaalde in artikel 8 lid1 geldt tevens voor vordering van Huisbazaar/Homebazaar wegens het door de opdrachtgever te kort schieten in de nakoming van genoemde overeenkomsten.
 • Indien Huisbazaar/Homebazaar goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever in zijn betalingsverplichtingen jegens Huisbazaar/Homebazaar zal te kort schieten is Huisbazaar/Homebazaar gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen producten, welke in geen geval hoger zal zijn de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de door Huisbazaar/Homebazaar in verband met de terugneming gemaakte kosten.

Artikel 9 – Ontbinding / opschorting / verrekening

 • Huisbazaar/Homebazaar heeft het recht om, onverminderd haar rechten op gronde van de wet, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever of bij een ingrijpende wijziging in de zeggenschapsverhoudingen bij de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever is niet gerechtigd om zich tegenover Huisbazaar/Homebazaar op enig opschortingrecht, waaronder begrepen een retentierecht en/of verrekening te beroepen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 • Buiten de levering van de producten als in de overeenkomst met de opdrachtgever opgenomen en de verplichtingen als genoemd in artikel 6 is Huisbazaar/Homebazaar tot geen enkele prestatie jegens de opdrachtgever gehouden.
 • Huisbazaar/Homebazaar is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de directie van Huisbazaar/Homebazaar
 • De schadevergoeding waartoe Huisbazaar/Homebazaar verplicht zou kunnen zijn, zal nimmer de factuurwaarde van de geleverde producten met betrekking tot welke de schade is ontstaan of ten gevolge waarvan de schade is veroorzaakt, te boven gaan.

Artikel 11 - Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij Huisbazaar/Homebazaar en de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is) in verzuim is.
 • Huisbazaar/Homebazaar heeft te allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen of levering onder rembours te verlangen.
 • Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. De verschuldigde rente wordt berekend over het gedeelte van het totale factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) dat niet is voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, onmiddellijk opeisbaar.
 • Als de opdrachtgever ook na de eerste aanmaning in gebreke blijft met de betaling van het door hem verschuldigde is hij gehouden de buitengerechtelijke incassokosten van Huisbazaar/Homebazaar te vergoeden, welke kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van EUR 68,00. Huisbazaar/Homebazaar is niet gehouden om aan te tonen dat de buitengerechtelijke incassokosten tot voornoemd percentage c.q. bedrag daadwerkelijk door haar zijn gemaakt.

Artikel 12 – Rechtskeuze / bevoegde rechter

 • Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van de bepaling van internationale verdragen voor zover deze geen dwingend recht bevatten.
 • Alle geschillen, van welke aard dan ook, zullen bij uitsluiting worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, behalve indien de wet dwingend een andere rechterlijke instantie als bevoegde rechter aanwijst en/of Huisbazaar/Homebazaar ervoor kiest om het geschil bij een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

Artikel 13 - Inwerkingtreding

 • Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 augustus 2016.

Artikel 14 – Voorrang Nederlandse tekst

 • De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven de vertaling daarvan.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.